четвер, 16 липня 2020 р.

Методична робота та її завдання


Методична робота – це робота, яка сприяє поліпшенню фахової підготовки педагогічних кадрів у закладі освіти, спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідчених колег; забезпечення підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
   Завдання методичної роботи:
-          Підвищення наукового рівня вчителя, підготовка вчителя до засвоєння ним змісту нових
програм і технологій їх- реалізацій;
-          Постійне ознайомлення з досягнення психолого-0педагогічних дисциплін і методик
викладання;
-          Вивчення і втілення у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче
використання перевірених рекомендацій: збагачення новими прогресивними і вдосконаленими методами і засобами навчання;
-          Постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя, надання йому
кваліфікаційної допомоги як в питаннях теорії так і в практичній діяльності, у підвищенні результативності його педагогічної праці.

Структура методичної роботи

https://drive.google.com/file/d/14lKCy-lmd7YXx3VC35wgdnjP7Cb7EV-v/view?usp=sharing

Методична проблема над якою працює закладМетодична проблема Сивашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
«Компетентісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»

І. Діагностично-теоретичний етап.
Мета методичної проблеми: удосконалення професійної компетентності
кожного вчителя, підвищення науково-теоретичного й загально-культурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку в умовах сучасного єдиного освітнього простору закладу загальної середньої освіти
Завдання, які стоять перед закладом на 2019-2020 навчальний рік:
-         системне впровадження в педагогічну практику інноваційних
технологій, які забезпечують особистісно орієнтований підхід до учнів; технології інтерактивного навчання; технології проектів; технології критичного мислення; ігрових технологій; інформаційних технологій, технології диференційованого навчання;
-         виховання патріота, громадянина України;
-         формування інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів;
-         розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;
-         підтримка соціального партнерства з усіма об’єктами моделі;
-         моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання, посилення
роботи з організації якісної підготовки до участі в зовнішньому незалежному тестуванні;
-         розвиток практично-дослідницьких навичок учнів, забезпечення й
стимулювання саморозвитку і самореалізації особистості через роботу з обдарованими та здібними учнями із залучення їх до роботи в МАН;
-         формування професійної компетентності вчителя.


ІІ. Практично-діяльнісний етап (2020-2021 навчальний рік).
Мета: сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання проблеми, що реалізують;
            розроблення практики та стратегії реалізації проблеми;
            вивчення науково-теоретичних засад;
            формування професійної компетентності вчителя, її сутності, структури, змісту;
             теоретично дослідити проблему шляхом проведення засідань педрад, семінарів, методичних об’єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.
Основні завдання:
-         розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
-         розвиток професійної компетентності педагог7а шляхом упровадження
сучасних інноваційних технологій з питань формування компетентісного підходу щодо соціалізації учнів;
-         розроблення загальних методичних рекомендацій з реалізації проблеми
компетентісного підходу щодо соціалізації особистості та створення нового освітнього простору
-         підвищення ефективності проведення уроків та виховних заходів, підвищення
рівня якості знань учнів;
-         забезпечення всебічного розвитку дітей під час освітнього процесу;
-         формування в учнів комплексу ключових компетентностей під час уроків та
позакласної діяльності;
-         виховання в учнів почуття патріотизму, відповідальності, толерантності,
активної життєвої позиції.
         Прогнозовані результати:
-         здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;
-         аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для
застосування в процесі реалізації проблеми;
-         визначення рівня роботи з реалізації проблеми(дієва самоосвітня робота);
-         спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-
методичною проблемою;
-         накопичення теоретичного матеріалу з тем.
Шляхи реалізації:
-         спрямування всіх напрямків методичної роботи на розвиток творчого
потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми;
-         організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів,
виставках, науково-практичних конференціях для учнів та вчителів, які беруть участь у роботі над проблемою;
-         організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної проблеми;
-         підготовка матеріалів щодо роз’яснення основних завдань, ідей роботи над
проблемою;
-         діагностика стану й ефективності навчально-виховного процесу в закладі
освіти;
-         обговорення досвіду роботи вчителів, спрямування їх роботи на вирішення
ключових завдань проблеми;
-         проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій, диспутів для
вчителів із визначеної проблеми;
-         удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи,
активізація діяльності шкільних методичних об’єднань;
-         забезпечення ефективної роботи творчих груп;
-         розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів,
заходів, технологій найбільш ефективних у роботі закладу освіти, кожного педагога;
-         узагальнення і упровадження в практику роботу вчителів педагогічного
досвіду з даної проблеми;
-         творчі звіти вчителів за результатами проблеми, проведення моніторингу
навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їхньої вихованості, розвитку;
-         залучення батьків до спілкування через ІКТ-технології;
-         інформатизація бібліотечної діяльності.


Безпека життєдіяльності учнів в літку
середа, 15 липня 2020 р.

Наші перемоги
Наші перемоги


Практичні поради для розмов з дітьми, щоб заспокоїти та захистити їх

Практичні поради для розмов з дітьми, щоб заспокоїти та захистити їх

5 речей про коронавірус


5 речей про коронавірус, які потрібно знати батькам

вівторок, 14 липня 2020 р.

Статут Сивашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

https://drive.google.com/file/d/1b8A4HzPJwNgUiuX5D3bvuyBYP3AP3oIl/view?usp=sharing

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Ліцензія на провадження освітньої діяльності. Висновки регіональної експертної ради з ліцензування та атестації навчальних закладів Херсонської області. Протокол №86 від 16.03.2012 року.

Територія обслуговування

Територія обслуговування: село Сивашівка, село Заозерне, село Садове(рішення виконавчого комітету Сивашівської сільської ради від 25.05.2018 №22).

Структура та органи управління

https://drive.google.com/file/d/1LAOnrZrrXV0c099j8fvXd2FBEDSZzq0S/view?usp=sharing

Структура навчального року

Структура навчального року

Структура 2019-2020

І семестр
01.09-27.12
ІІ семестр
13.01-29.05
Канікули:
осінні 28.10.-03.11.2019 р.
зимові 28.12.2019 - 12.01.2020 р.
весняні 25.03.-29.03.2020 р.

Освітні програми

Освітні програми
Типова освітня програма, розроблена  під керівництвом О. Я. Савченко для 1-2-х класів.
Навчальна програма: Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804)
Нові навчальні програми з української мови для 10 -11 класів ( профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма: Українська література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти . – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804
Нові навчальні програми з української літератури для 10-11 класів  (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407
Програма: Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Нові навчальні програми з зарубіжної літератури для 10-11 класів (рівень стандарту), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407
Англійська мова:
- для учнів 1-2 класів за новим Державним стандартом початкової освіти затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87 та «Типовою освітньою програмою розробленою під керівництвом О. Я. Савченко»
 - для учнів 3-4 класів за Державним стандартом початкової загальної освіти затвердженого Постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 405; 
- для учнів 5-9 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» затвердженою наказом МОН від 20.04.2018 № 408; 
- для учнів 10-11 класів за Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392 та Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта), яка розроблена на виконання Закону України «Про освіту» і затверджена наказом МОН від 20.04.2018 № 407.
«Історія України. 5–9 класи», затверджені наказом МОН України від 21.02.2019 № 236; «Всесвітня історія. 7–9 класи» затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; 
«Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи», затверджені наказом МОН України від 21.02.2019 № 236. 
«Навчальна програма з основ правознавства» для 9-го класу для загальноосвітніх навчальних закладів загальної  (Київ 2016)
Біологія і екологія:
Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. 
Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407; 
Навчальна програма з географії для 6-9 класів, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Нова навчальна програма з географії для 10 класу, затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. 
Програма з географії для 11 класу, затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи» (програма затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, розміщена на офіційному сайті МОН України
«Фізика і астрономія 10-11» (рівень стандарту),авторського колективу під керівництвом Ляшенка О. І. затверджена МОН України наказом № 1539 від 24.11.2017 року
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Програма з хімії для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту (затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407). 
Нова навчальна програма з математики (Алгебра та початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 
Типова освітня програма "Захист Вітчизни" для закладів загальної середньої освіти  для 10-11 класів (рівень стандарту) 
«Фізична культура 5-9 класи»  для закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).
«Фізична культура 10-11 класи» (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407).
«Навчальна програма з трудового навчання для закладів загальної середньої освіти 5 – 9 класи» (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Навчальна програма «Технології 10-11 класи (рівень стандарту)» затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407
Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти "Мистецтво" 5-9 класи, атверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Громадянська освіта. Навчальна програма інтегрованого курсу для загальноосвітніх навчальних закладів
Програма з інформатики для закладів загальної середньої освіти 5-8 класи, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Програма з інформатики для закладів загальної середньої освіти 9 класу, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Програма з інформатики для закладів загальної середньої освіти 10-11 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408

Критерії оцінювання

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

Початкова школа

 1. НУШ (1-2 класи)
 2. 3-4 клас

Середня школа

 1. Математика
 2. Фізика
 3. Біологія
 4. Основи здоров'я
 5. Хімія
 6. Природознавство
 7. Географія
 8. Фізична культура
 9. Іноземна мова (Англійська мова)
 10. Українська мова
 11. Українська література
 12. Зарубіжна література
 13. Історія
 14. Інформатика
 15. Образотворче мистецтво(5-7 класи)
 16. Музичне мистецтво(5-7 класи)
 17. Креслення
 18. Мистецтво(8-9 клас)
 19. Трудове навчання

Моніторинг якості освіти

https://drive.google.com/file/d/1PfypecCdYkkoDVG-7gV4OHpzqIdOcR6e/view?usp=sharing

Мова навчання: українська.

Мережа класів

https://drive.google.com/file/d/1glVvbNno8HSFH3MfvyhZN1NTcMPYHGUM/view?usp=sharing

Кількість здобувачів освіти

У 2019-2020 навчальному році у закладі навчалося 87 учнів.

Наявність вакантних посад

Наявна вакантна посада вчителя математики.

пʼятниця, 10 липня 2020 р.

У закладі обладнано 15 навчальних кабінетів. До послуг учасників навчально-виховного процесу  спортивна та актова зали, кабінет інформатики та бібліотека, в яких комп’ютери, підключені до мережі Інтернет, шкільна їдальня, кабінет заступника директора, учительська.  Обладнаний внутрішній туалет.
Заклад нараховує 15 навчальних приміщень, учні школи І ступеня працюють у 4 кабінетах, а учні школи ІІ - ІІІ ступенів працюють за кабінетною системою:
 Кабінет української мови та літератури
Кабінет іноземної мови
Кабінет історії
Кабінет біології та основ здоров`я
Кабінет хімії
Кабінет фізики
Кабінет інформатики 
Спортивний зал
Кабінет математики
Кабінет географії
Кімната групи продовженого дня
У 2019 році спонсорами подаровано школі:
- Холодильник "INDESIT"  - 1 шт. на суму 7645 грн. (ПОСП "Тепло-Огарьовське")
- Дошка  - 2 шт. на суму 8400 грн.; стіл учнівський - 12 шт на суму 13896 грн.; стілець полозковий - 24 шт. на суму 14472 грн. (ТОВ "Віндкрафт Таврія"). 
Вакансії на 2020-2021 навчальний рік: вчитель математики.


ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19
Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)
1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора навчального закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
2.     На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування).
            3.     Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.
            4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.
          5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу
 1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.
 2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПЛАН ЗАХОДІВ
 щодо профілактики булінгу в учнівському середовищі   
2019-2020 навчального року

НАЗВА ЗАХОДУ
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНІ
1.
Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі».
5-11кл.
Вересень
2019 р.
Педагог-організатор
2.
Поради «Як допомогти дітям упоратися з булінгом».
1-11кл.
Протягом року
Педагог-організатор
3.
Поради батькам, щоби зменшити ризик булінгу та  кібербулінгу для своєї дитини.
Батьки
Протягом року
Класні керівники
4.
Перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини».
5-11кл.
Грудень
2019 р.
Класні керівники
5.
Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті".
2-4кл.
Лютий
2020 р.
Класні керівники
6.
Корисні правила-поради для  профілактики і подолання кібер-булінгу.
5-11кл.
Березень
2020 р.
Класні керівники
7.
Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу».
Педагогічний колектив
Березень
2020 р.
Заступник
директора з НВР
8.

Круглий стіл для батьків «Поговоримо про булінг та кібербулінг».

Заняття батьківського всеобучу «Попередження булінгу»

Батьки
Квітень
2020 р.


Грудень
2020 р.
Заступник
 директора з НВР
Класні керівники
9.
Години спілкування на тему: «Кібербулінг», «Дружній клас», «Чи ми друзі?»
1-11кл.
Квітень
2020 р.
Класні керівники
10.
Консультативний пункт .
«Скринька довіри».
Батьки, здобувачі освіти
Постійно
Педагог-організатор
11.
Виставка малюнків «Я проти булінгу»
3-8 класи
Листопад
2020 р.
Класні керівники